تصویب قطعنامه ضد ایرانی در کنگره آمریکا به بهانه حقوق بشر