روحانی: ایران به عنوان سد بزرگی علیه القاعده و داعش ایستاده است