روحانی: برخی کشورها با پیچ و مهره فعالیت هسته ای کشورمان موافق نبودند

ریس جمهور گفت: برخی کشورها با پیچ و مهره فعالیت هسته ای کشورمان موافق نبودند اما ما به اذعان جامعه جهانی رساندیم که غنی سازی حق مسلم ایران است و این فعالیت در نطنز، اراک و فردو در حال انجام است.