روحانی: برخی کشورها با پیچ و مهره فعالیت هسته ای کشورمان موافق نبودند