برخی می خواهند ابهت شکسته شده ابرقدرت‌ها در جنگ را بازسازی کنند/ دیپلماسی صحیح مکمل تلاش اقتصادی است