ضریب نفوذ اینترنت ایران ۱۰۳ دنیا شد

ضریب نفوذ اینترنت در ایران جایگاه ۱۰۳ دنیا را کسب کرد. هنوز نیمی از مردم در ایران اینترنت پهن باند ندارند.