حیدر العبادی: مبارزه با تهدیدهای مستمر تروریسم نیازمند همکاری جدی جهانی است