توسعه مناسبات اقتصادی چین و کانادا

کانادا و چین قصد دارند به منظور امضا توافقنامه تجارت آزاد میان دو کشور مذاکره کنند.