ایران باهرگونه فرقه گرائی ودامن زدن به اختلافات مذهبی مخالف است/عربستان باید از ادامه سیاست های تفرقه افکنانه وترویج ایدئولوژی نفرت باز ایس