ارائه تسهیلات به افراد حقیقی و حقوقی در راستای برنامه توسعه روستایی

استاندار همدان گفت: دولت قصد دارد براساس برنامه توسعه روستایی با ارائه تسهیلات به افراد حقیقی و حقوقی، اشتغال کوچک و روستایی ایجاد کند.