ارائه تسهیلات به افراد حقیقی و حقوقی در راستای برنامه توسعه روستایی