جان کری: نمی‌توان گفت‌وگوهای صلح سوریه را با این وضعیت ادامه داد