روند اجرای برجام در حوزه هسته ای و تحریم ها در نشست کمیسیون مشترک برجام بررسی شد