ارتش و سپاه جزو سرمایه های اصیل انقلاب بشمار می روند