طرح ممنوعیت پرداخت پول نقد به دولت ایران در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد