موضوع اخذ هزینه‌های سنوات هفته آینده در کمیسیون بررسی می‌شود/ اگر تخلفی صورت گرفته باشد حق را به دانشجو می‌دهیم