حمله جنگنده های سعودی به منطقه باجل در حدیده یمن

جنگنده های متجاوز سعودی سه بار منطقه باجل در حدیده یمن را هدف قرار دادند.