فرانس ۲۴: نژادی پرستی در جامعه آمریکا نهادینه شده است

حوادث شارلوت نشان می دهد نژادی پرستی در جامعه آمریکا نهادینه شده است.