حمله جنگنده های سعودی به صنعا

جنگنده های متجاوز سعودی – آمریکایی منطقه عیبان در صنعا را هدف قرار دادند.