دوستی آل سعود و آل صهیون؛ رفاقتی از جنس کفتار و شغال

روابط دوستانه اسراییل و عربستان سعودی مربوط به امروز یا روزهای گذشته مربوط نیست بلکه به واسطه آمریکا از مدت زمان بسیار دوری با یکدیگر ارتباط داشته اند.