دوستی آل سعود و آل صهیون؛ رفاقتی از جنس کفتار و شغال