تصویب لایحه ممنوعیت پرداخت پول نقد به ایران در کنگره آمریکا

مجلس نمایندگان آمریکا لایحه ممنوعیت پرداخت پول نقد به ایران را از تصویب گذراند.