لاوروف:در نشست گروه بین المللی حمایت از سوریه هیچ اتفاقی نیفتاد