حمله جنگنده های سعودی به شهر سحار یمن

جنگنده های متجاوز سعودی منطقه بوارعه در شهر سحار از شهرهای استان صعده یمن را هدف قرار دادند.