تاثیر برخی عادتهای نادرست بر خرابی دندانها

درد و مشکل دندان گاه می تواند به ایجاد عوارض بیشتر در سایر نقاط بدن منجر شود و به همین دلیل حفظ و نگهداری دندان از اهمیت خاصی برخوردار است….