واتساپ قابلیت محافظت از طریق کد را به پلفترم خود اضافه می‌کند