تخلیه یکی از پایانه‌های فرودگاه لاگاردیا در نیویورک در پی مشاهده خودروی مشکوک

مقامات فرودگاه «لاگاردیا» در پی مشاهده یک دستگاه خودرو که با درهای باز در محوطه بیرونی یک پایانه رها شده بود، همه مسافران را از آنجاخارج کردند.