تخلیه یکی از پایانه‌های فرودگاه لاگاردیا در نیویورک در پی مشاهده خودروی مشکوک