تعیین وضعیت نهایی مصدومیت ارسلان کاظمی

وضعیت نهایی ملی پوش بسکتبال ایران روز شنبه و پس از انجام آزکایش MRI مشخص خواهد شد.