فتنه ابن تیمیه و شکاف در دولت مغرب

العالم ـ اندیشه های تکفیری ابن تیمیه افراطی، سبب ساز اختلاف و شکافی آشکار میان دولت و گروه های قدرت در مراکش شده است….