گسیختگی گروه تروریستی احرار الشام در سوریه

گروه تروریستی و تکفیری احرار الشام در سوریه با مشکل جداشدن نیروها و فرماندهان خود مواجه شده است….