هدف شورای همکاری از اجرای دو طرح بزرگ ارتباطی

سلیمان الحمدان وزیر راه و ترابری عربستان از نزدیک بودن اجرای دو طرح بزرگ اولی در عربستان و دومی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس پرده برداشت….