تخلیه یکی از پایانه‌های فرودگاه‌های نیویورک

مقامات فرودگاه «لاگاردیا» در پی مشاهده یک دستگاه خودرو که با درهای باز در محوطه بیرونی یک پایانه رها شده بود، همه مسافران را از آنجاخارج کردند.