فولکس‌واگن به دنبال افزایش امنیت سایبر خودروهای خود است

نیاز روزافزون به تامین امنیت خودروها در مقابل نفوذ، فولکس‌واگن را مجبور کرده تا چاره‌ای اساسی بیاندیشد.