وزارت خارجه کشتار غیرنظامیان در الحدیدۀ یمن را محکوم کرد