سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: فروش هواپیما به ایران تابوشکنی بود

سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا فروش هواپیما به ایران را یک تابوشکنی خواند.