سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: فروش هواپیما به ایران تابوشکنی بود