مصاحبه تاریخ گذشته سیسی مسؤولان تلویزیون مصر را بیکار کرد