ادامه تظاهرات گسترده در شارلوت آمریکا

شهردار شارلوت آمریکا از گارد ملی برای حضور در خیابان و کمک به پلیس در بازگرداندن نظم کمک خواست.۰۹:۲۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۲ مهر