آغازعملیات بزرگ ارتش سوریه در شرق حلب

ارتش سوریه، از آغاز عملیات گسترده در شرق حلب خبر داد.