کنسرسیوم جهانی وب، HTML 5.1 را منتشر می کند

کنسرسیوم جهانی وب (W3C) در آینده نزدیک HTML 5.1 را منتشر می‌کند، حال آنکه کار روی نسخه بعدی آغاز شده است.