هشدار درباره تبعات ایجاد منطقه پرواز ممنوع درسوریه