گرفتن مدرک در مقابل داشتن مهارت های زندگی و اجتماعی یک هدف ثانویه است