حرکت زشت انگشتی رئیس جمهوری فیلیپین علیه اتحادیه اروپا