لایحه ممنوعیت پرداخت پول نقد به ایران در کنگره آمریکا تصویب شد