اگر احزاب یارانه دریافت کنند؛ مجیزگوی دولت می شوند