مصاحبه تاریخ گذشته سیسی برای مسئولان تلویزیون مصر دردسرساز شد