سقوط تنها بالگرد استاندارد اورژانس کشور/ فایل صوتى فرانسوى پرده از پرونده کیارستمى برداشت