طرح وزارت بهداشت برای پوشش اسکان دانشجویان

مدیر کل دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت از ابلاغ طرح خوابگاههای مشارکتی برای افزایش پوشش اسکان دانشجویان خبر داد.