رئیس جمهور قرقیزستان برای ادامه درمان به «مسکو» منتقل شد